Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

EEGA Plus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EEGA Plus, en/of omdat u deze zelf bij het leggen van contact via een e-mailbericht aan EEGA Plus verstrekt. EEGA Plus kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Binnen een EEGA Plus traject of Jobcoaching worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • De personalia zoals naam, adres, contactgegevens e.d.
  • De sociale data zoals opleiding, arbeidsverleden, e.d.
  • Gezondheidsgegevens zoals ervaren scholingsbelemmeringen.
  • Medische gegevens voor eventuele noodhulp.

De op de klanten betrekking hebbende gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een EEGA Plus traject of een Jobcoachingstraject.

Waarom EEGA Plus gegevens nodig heeft

EEGA Plus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan EEGA Plus uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de uitvoering van een traject, uitsluitend en alleen ten behoeve van de door EEGA Plus uit te voeren (terug)begeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt.

Hoe lang EEGA Plus gegevens bewaart

De van een cliënt(e) geregistreerde gegevens worden uit het bestand van EEGA Plus gewist dan wel verwijderd uiterlijk zeven jaar na beëindiging van de (re-integratie)activiteiten tenzij enige wettelijke bepaling een langduriger registratie voorschrijft.

Delen met anderen

EEGA Plus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Hiervoor zal uw toestemming worden gevraagd. EEGA Plus kan ook persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In verband met tevredenheidsonderzoeken delen wij uw NAW gegevens met de organisatie Panteia, waarvoor uw schriftelijke goedkeuring zal worden gevraagd.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van EEGA Plus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EEGA Plus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

EEGA Plus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van EEGA Plus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan EEGA Plus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EEGA Plus heeft hier geen invloed op. EEGA Plus heeft Google geen toestemming gegeven om via EEGA Plus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hotjar

EEGA Plus maakt gebruik van Hotjar om onze website beter af te stemmen op de behoeften van onze gebruikers (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina en op welke links zij besluiten te klikken). Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het klikgedrag van onze gebruikers op de website. Hotjar bewaart deze informatie in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als wij zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om dit te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek doen tot inzage in de verwerking van persoonsgegevens, inzage in dossier, correctie of verwijdering sturen naar fg@eegagroep.nl. EEGA Plus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is EEGA Plus eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan EEGA Plus kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

EEGA Plus brengt geen kosten in rekening voor uw inzage- of correctieverzoek. Voor het maken van bijkomende kopieën is EEGA Plus gerechtigd een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten in rekening te brengen.
Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) op grond van het Klachtreglement van EEGA Plus de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van EEGA Plus in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

Geheimhoudingsplicht

Tenzij enige wettelijke bepaling anders voorschrijft is elke natuurlijke of rechtspersoon die in dienst dan wel in opdracht van EEGA Plus (re-integratie)activiteiten verricht, tot geheimhouding van de in artikel 2.1. genoemde gegevens jegens elke niet tot de wetenschap van die gegevens gerechtigde derde gehouden. De in het vorige lid omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet indien die plicht zich niet verhoudt met een behoorlijke en adequate uitoefening van de (re-integratie) activiteiten.
Elk natuurlijke of rechtspersoon die in dienst dan wel in opdracht van EEGA Plus activiteiten verricht binnen het EEGA traject of jobcoachingstraject heeft een geheimhoudingsverklaring getekend. De plicht tot geheimhouding en naleving van de AVG duurt voort nadat de werkzaamheden als Jobcoachorganisatie zijn beëindigd en/of de erkenning door UWV is ingetrokken.

Beveiligen

EEGA Plus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De van een cliënt(e) originele schriftelijk genoteerde persoonsgegevens worden gedurende de trajectduur en t.b.v. accountantscontroles en of audits, bewaard in gesloten kasten. Na afloop van het traject worden de gegevens nog 7 jaar bewaard in een extern archief en daarna vernietigd.

De website van EEGA Plus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EEGA Plus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EEGA Plus op via fg@eegagroep.nl. www.eegaplus.nl is een website van EEGA Plus. EEGA Plus is als volgt te bereiken:

Post –en Vestigingsadres: Zutphenseweg 33, 7418 AH Deventer
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41029990
Telefoon: 0570 – 63 84 70
E-mailadres: info@eegaplus.nl

EEGA Plus verstrekt aan het begin van het EEGA traject of Jobcoachingstraject het privacyreglement aan de klant en de eventuele werkgever.