Klachtenreglement

Je bent hier:

Inhoud

0. EEGA Plus
1. Klachtrecht
2. Het indienen van een klacht
3. Ontvangstbevestiging
4. Klachtbehandeling
5. Hoorzitting
6. De beslissing
7. (Rechts)bijstand
8. Beroep
9. Registratie

0. EEGA Plus

De pagina spreekt over het klachtenreglement van EEGA Plus.

1. Klachtrecht

1.1 Voor cliënten van EEGA Plus die zich door een gedraging (handelen of nalaten) van een medewerk(st)er onheus bejegend achten of zich in enig persoonlijk belang geschaad menen, staat de mogelijkheid van een klachtprocedure open.
1.2 Onder medewerk(st)er is mede begrepen diegene die in opdracht EEGA Plus werkzaamheden ten behoeve van de door EEGA Plus op zich genomen taken verricht dan wel heeft verricht.

2. Het indienen van een klacht

2.1 De klacht dient uiterlijk binnen twee maanden na de dag waarop de klager kennis heeft gekregen van de gedraging, te worden ingediend, tenzij blijkt dat de klacht zo spoedig als redelijkerwijs van klager verlangd kon worden, is ingediend.
2.2 Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend en dient te worden gericht aan de directeur van EEGA Plus, postbus 2084, 7420 AB Deventer.
2.3 Ingeval van een mondelinge klacht wordt klager een klachtformulier toegezonden met het verzoek dit formulier ingevuld en ondertekend te retourneren.

3. Ontvangstbevestiging

3.1 De ontvangst van de klacht wordt binnen 2 weken na ontvangst van de klacht, door de directeur schriftelijk bevestigd. Klager wordt in het bezit gesteld van een exemplaar van dit klachtreglement.
3.2 De bevestiging bevat naast de datum van ontvangst een beknopte weergave van de klacht.

4. Klachtbehandeling

4.1 De directeur onderzoekt de klacht en tracht tot een voor klager aanvaardbare oplossing te komen, waarbij een vertrouwelijke behandeling in acht wordt genomen.
4.2 Wanneer de directeur niet tot een voor klager aanvaardbare oplossing kan komen, dan neemt hij binnen vier weken na de ontvangstbevestiging van de klacht een beslissing.
4.3 Indien er een langere tijd nodig is om de klacht nader te onderzoeken, dan wordt de klager hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De directeur geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.
4.4 Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener van de klacht binnen 4 weken schriftelijk op de hoogte gesteld, inclusief een onderbouwde motivering waarop het besluit is genomen de klacht niet in behandeling te nemen.

5. Hoorzitting

5.1 Indien klager dan wel de directeur daartoe de wens te kennen geeft, wordt binnen twee weken na de ontvangstbevestiging van de klacht een hoorzitting belegd.
5.2 Klager ontvangt een exemplaar van het verslag van de hoorzitting ter goedkeuring waarna binnen twee weken de directeur een beslissing neemt.

6. De beslissing

6.1 De beslissing van de directeur is met redenen omkleed en wordt in afschrift toegezonden aan klager en aan degene over wiens gedraging is geklaagd.
6.2 Indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is bevonden, wordt tevens aan klager medegedeeld of en zo ja, welke gevolgen binnen EEGA Plus daaraan worden verbonden.

7. Beroep

7.1 Klager heeft het recht de wijze van klachtbehandeling en de beslissing van de directeur van EEGA Plus ter beoordeling voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij. Hiertoe heeft EEGA Plus zich aangesloten bij de Geschillencommissie, te bereiken onder de volgende contactgegevens; Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoon (070)3105310. De uitkomst van het bezwaar bij de Geschillencommissie is een bindend advies welke door EEGA Plus en klager dienen te worden nagekomen.
7.2 Dit voorleggen dient uiterlijk binnen een jaar na dagtekening van de beslissing van de directeur te geschieden.

8. (Rechts)bijstand

8.1 Klager heeft het recht zich bij de behandeling van de klacht te laten bijstaan door een raadsman of vertrouwenspersoon.
8.2 De kosten van een raadsman of vertrouwenspersoon zijn steeds voor rekening van klager en worden daarom niet door EEGA Plus vergoed.

9. Registratie

9.1 EEGA Plus houdt een geanonimiseerde registratie bij van ingediende klachten, van de aard daarvan, evenals van de naar aanleiding van geheel of gedeeltelijk gegrond verklaarde klachten binnen EEGA Plus genomen maatregelen. EEGA Plus kent een bewaartermijn van deze klachtenregistratie van zeven jaar.
9.2 Deze registratie wordt desverlangd naar de opdrachtgever(s) van EEGA Plus gezonden.