Loonkosten vergoeding

Je bent hier:

Loonkostenvergoeding

Loondispensatie gemeente | Sinds 1 januari 2015 is er in de Participatiewet een specifiek instrument loonkostensubsidie voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De gemeente stelt vast of een werknemer tot deze doelgroep behoort. Wilt u iemand die hiervoor in aanmerking komt in dienst nemen, dan wordt op de werkplek met uw inbreng de loonwaarde vastgesteld. De loonkostensubsidie is het verschil tussen de bruto loonwaarde en het bruto wettelijk minimumloon. de loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon plus een vergoeding van 23% voor de werkgeverslasten.

Is het loon van uw werknemer hoger dan het minimumloon? Dan betaalt u zelf het verschil tussen het minimumloon en het functieloon. De komende jaren vindt aanpassing van cao’s plaats, om de reguliere loonschalen op te nemen tussen de 100 en 120% van het wettelijk minimumloon. Deze loonkostensubsidie kan zo nodig structureel worden ingezet, wel geldt een jaarlijkse beoordeling of loonkostensubsidie nodig blijft. Informeer naar de mogelijkheden bij het werkgeversservicepunt van de gemeente waar de werknemer woont

Bron: Mensen met een beperking aan de slag helpen: instrumenten en stappenplannen voorwerkgevers per doelgroep van de Banenafspraak. Geraadpleegd 15 juni 2017, www.awvn.nl.