Veelgestelde vragen

EEGA Plus verwacht dat de deelnemer zich binnen een organisatie kan ontwikkelen. Na het afsluiten van de stageovereenkomst krijg je als werkgever een vast aanspreekpunt binnen EEGA Plus voor alle zaken aangaande de deelnemer. Samen zorgen we ervoor dat de deelnemer de mogelijkheid heeft om zich binnen jouw organisatie te ontplooien. Daarnaast verwachten we jouw medewerking tijdens onze evaluatiemomenten. Hierbij maken we gebruik van een stagebeoordelingsformulier.

Als werkgever kan je een deelnemer die stage bij jouw organisatie heeft gelopen aannemen als werknemer. Dit geldt ook voor een deelnemer zonder ervaring in jouw organisatie.

Wanneer de deelnemer geen ervaring heeft binnen jouw organisatie, kan je als werkgever kiezen voor proefplaatsing. Je gaat dan een overeenkomst aan met de deelnemer zonder dat daar kosten aan verbonden zijn, maar tekent wel samen een intentieverklaring die hierop is gericht. Een proefplaatsing duurt maximaal twee maanden. Gedurende deze periode behoudt de deelnemer zijn uitkering. Zodra de proefplaatsing is verstreken en het van beide kanten bevalt, teken je samen een arbeidsovereenkomst. Het dienstverband wordt dan automatisch gestart voor minimaal zes maanden.

Zodra je een deelnemer in loondienst neemt, kun je als werkgever in aanmerking voor loondispensatie/loonkostensubsidie. Je betaalt dan loon uit aan de deelnemer en ontvangt een compensatie vanuit de gemeente. Om aanspraak te maken op loondispensatie moet de deelnemer in het doelgroepregister staan.

Wanneer je als werkgever een deelnemer met een Wajong-uitkering in dienst hebt, dan heb je recht op loondispensatie. Hierbij betaal je tijdelijk minder loon aan de werknemer omdat hij of zij minder aankan dan de andere medewerkers. Het UWV vult het loon van de Wajonger aan tot het bedrag dat hij of zij ontving vóór de indiensttreding. Voorbeeld: de werknemer verdiende 1600 euro per maand. Als werkgever krijg je 50% loondispensatie over deze werknemer. Je betaalt dan maandelijks 800 euro aan de werknemer.

 

Heb je een deelnemer in dienst die recht heeft op een Participatiewetuitkering? Dan betaal je altijd 100% uit aan de medewerker. Vervolgens krijg je vanuit de gemeente een bepaald percentage terug.

Het doelgroepregister is een landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Het UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister controleert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als werkgever kan je aan de hand van een burgerservicenummer zien of een deelnemer in het doelgroepregister staat.

De bovengenoemde begrippen hebben grotendeels met elkaar te maken. Om in het doelgroepregister te komen, vraagt iemand een ‘beoordeling arbeidsvermogen’ aan bij het UWV. In dit geval gaat dat om een ‘Indicatie banenafspraak’. Het UWV doet vervolgens uitspraak over een ‘Beoordeling Arbeidsvermogen’. Bij een positieve uitslag neemt het UWV iemand op in het doelgroepregister. Dit gaat met name om mensen die onder de Participatiewet vallen. Wajongers worden automatisch opgenomen in het doelgroepregister. De term ESB staat voor Ernstige Scholingsbelemmeringen. Een verzekeringsarts van het UWV gaat over deze beoordeling en geeft deze indicatie af. Iedere deelnemer binnen EEGA Plus heeft een ESB-indicatie.